Privacy Policy

Algemeen

Voetbalschool Eersel (VSE) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VSE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VSE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor VSE je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Dit is:

 • Wanneer je je inschrijft voor de trainingsmodules van VSE:
  • Voor het verwerken van de kosten
  • Voor het informeren over trainingen en afgelastingen
  • Voor het verstrekken van informatie en het sturen van uitnodigingen
 • Wanneer je vrijwilliger van VSE bent/wordt:
  • Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen of onkosten
  • Voor het informeren over werkroosters
  • Voor het verstrekken van informatie en het sturen van uitnodigingen.
 • Wanneer je werknemer van VSE bent/wordt:
  • Voor het uitbetalen van loon of onkosten
  • Voor het informeren over werkroosters
  • Voor het verstrekken van informatie en het sturen van uitnodigingen
 • Wanneer je sponsor van VSE bent/wordt:
  • Voor het verwerken van sponsorbedragen
  • Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten
  • Voor het verstrekken van informatie en het sturen van uitnodigingen
  • Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met de sponsormateriaalleverancier wordt uitgewisseld.
  • LET OP: sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn.
 • Wanneer je leverancier van VSE bent/wordt:
  • Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door VSE
  • Voor het verstrekken van informatie en het versturen van uitnodigingen
  • LET OP: sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast

Voor de doeleinden, welke genoemd zijn in de vorige paragraaf, leggen wij de volgende persoonsgegevens vast.

 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Straat en Huisnummer
 • Postcode en Woonplaats
 • Geslacht (alleen bij leden en werknemers)
 • Geboortedatum (alleen bij leden en werknemers)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Salarisgegevens (alleen bij werknemers)
 • Kopie ID (alleen bij werknemers)
 • BSN-nummer (alleen bij werknemers)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.                                                                            Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie (Sportlink)
 • Het verzorgen van de sponsoradministratie
 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het verzorgen van de salarisadministratie en Arbodienst

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Foto’s en video’s

Tijdens alle activiteiten door VSE georganiseerd mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

Binnen VSE is het niet toegestaan foto’s en op opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes.

Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn, gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt VSE enige aansprakelijkheid hiervoor.

Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of die van v.v. E.F.C. wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. Mocht op een van de sites een publicatie staan, die je in de privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@voetbalschooleersel.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.

Camera toezicht

Er is spraken van camera toezicht op het sportpark van v.v. E.F.C., waar VSE gehuisvest is. Daar waar er sprake is van cameratoezicht melden we dit aan onze bezoekers door middel stickers op toegangsdeuren, ingangen. Opnames van camera toezicht worden na een week automatisch verwijderd. 

Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/werknemers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen/voor VSE, kan de desbetreffende vrijwilliger/werknemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop VSE geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, et cetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit Privacy beleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een trainer die alle ouders en kinderen in een groepsapp toevoegt.

Bewaartermijn

VSE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoons-gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens VSE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigen Privacy beleid

VSE behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien VSE een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop VSE de persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij dit kenbaar op onze website.

Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit Privacy beleid is de organisatie van VSE verantwoordelijk.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Voetbalschool Eersel
Postelseweg 70
5521RC Eersel

Postadres:
Postbus 178
5520AD Eersel

e-mail: info@voetbalschooleersel.nl